preskoči na sadržaj
 

 

OSNOVNA ŠKOLA  ŽITNJAK

Zagreb, I. Petruševec 1

Tel:01/2408-497  Fax:01/2370-946

E-mail: os.zitnjak.041@gmail.com

Zagreb, 18.10.2018.

 

O B A V I J E S T

o rezultatima natječaja za radno mjesto UČITELJA/ICE TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE

 

Poštovani/a,

 

zahvaljujemo na Vašem sudjelovanju na natječaju za radno mjesto učitelja/ice tjelesne i zdravstvene kulture na određeno nepuno radno vrijeme.

 

Između više pristiglih molbi, u provedenom postupku za izbor kandidata sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj škole te odredbama Statuta škole, ravnateljica uz suglasnost Školskog odbora  je donijela odluku o izboru Maria Karadže, VSS, magistra kineziologije.

 

Kandidati koji nisu primljeni dokumente mogu preuzeti u tajništvu svaki radni dan od 700-1400 sati ili ih zatražiti putem pošte.

 

 

                                                                                                         Ravnateljica

                                                                                                  Margita Madunić Kaniški, prof.

 

 

OSNOVNA ŠKOLA  ŽITNJAK

Zagreb, I. Petruševec 1

Tel:01/2408-497  Fax:01/2370-946

E-mail: os.zitnjak.041@gmail.com

Zagreb, 18.10.2018.

 

O B A V I J E S T

o rezultatima natječaja za radno mjesto STRUČNOG SURADNIKA-LOGOPEDA

 

Poštovani/a,

 

zahvaljujemo na Vašem sudjelovanju na natječaju za radno mjesto stručnog suradnika-logopeda na neodređeno puno radno vrijeme.

 

Između više pristiglih molbi, u provedenom postupku za izbor kandidata sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj škole te odredbama Statuta škole, ravnateljica uz suglasnost Školskog odbora  je donijela odluku o izboru Ljubici Leko, VSS, magistra logopedije.

 

Kandidati koji nisu primljeni dokumente mogu preuzeti u tajništvu svaki radni dan od 700-1400 sati ili ih zatražiti putem pošte.

 

                                                                                                         Ravnateljica

                                                                                                  Margita Madunić Kaniški, prof.

 


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18) Osnovna Škola Žitnjak, Zagreb, I Petruševec 1, raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

Učitelj tjelesne i zdravstvene kulture – 1 izvršitelj/ica ( zamjena) na određeno, nepuno radno vrijeme od 30 sati tjedno.

UVJETI:

Prema zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18) i prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu ( NN 47/96 i 56/01).

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti u neovjerenoj preslici:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu ( preslika osobne iskaznice ili domovnice)
 • diplomu / dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj o srednjoj školi ( ne starije od 6 mjeseci)
 • elektronički zapis o  podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18) dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Osobe koje se  pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/2017)  uz prijavu na natječaj dužne su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze sukladno članku 103. stavku 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/2017) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji nije podnio pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja  kandidati mogu poslati poštom ili dostaviti osobno na adresu škole:

Osnovna škola Žitnjak

I.Petruševec 1 ,

10000 Zagreb,s naznakom „ natječaj- učitelj tjelesne i zdravstvene kulture“.

Rok za podnošenje prijava je osam ( 8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Osnovne škole Žitnjak.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju te koja je vlastoručno potpisana. Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Ako se na natječaj ne prijavi kandidat koji ispunjava propisane i objavljene uvjete, obustavit će se postupak po ovom natječaju.

U postupku odabira kandidata prije odlučivanja o zasnivanju radnog odnosa odnosno sklapanja ugovora o radu  ravnatelj/ica može obaviti razgovor s kandidatom.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Škole u zakonskom roku.

 

                                                                                                           Ravnateljica škole

                                                                                                Margita Madunić Kaniški, prof.


OSNOVNA ŠKOLA ŽITNJAK  

ZAGREB- I. PETRUŠEVEC 1

Zagreb, 19.09.2018.  godine

 

            Na temelju članak 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17) i članka 57. Statuta Osnovne škole Žitnjak, ravnateljica Osnovne škole Žitnjak , donosi

ODLUKU

 O NEIZBORU KANDIDATA PO NATJEČAJU

ZA RADNO MJESTO UČITELJA INFORMATIKE

 

1. Natječaj za radno mjesto učitelja informatike – 1 izvršitelj/ica ( zamjena), na određeno puno radno vrijeme objavljen je 31.08.2018. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole.  

2. Ravnateljica donosi odluku o neizboru.

3. Natječaj za radno mjesto iz točke (1) ove Odluke će se ponoviti.

4. Ova Odluka dostavit će se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i objaviti će se na  mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole.

Ista će biti dostavljena svim kandidatima.

5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

            OŠ Žitnjak – Zagreb, I. Petruševec 1 objavila je 31.08.2018. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole natječaj za popunu radnog mjesta učitelja informatike –1 izvršitelj/ica( zamjena), na određeno puno radno vrijeme.

Na sjednici Školskog odbora održanoj 17.09.2018. ravnateljica nije predložila kandidata po natječaju za radno mjesto učitelja informatike – 1 izvršitelj/ica ( zamjena), na određeno puno radno vrijeme već je doniijela odluku o neizboru.

 

Budući da ravnateljica nije predložila nijednog kandidata Školski odbor nije mogao dati suglasnost za izbor kandidata te je potrebno ponoviti natječaj.

 

                                                                                                                                                         RAVNATELJICA:

                                                                                                                                                                                  Margita Madunić Kaniški, prof.

 


 OSNOVNA ŠKOLA  ŽITNJAK

Zagreb, I. Petruševec 1

Zagreb, 19.09.2018.

 

O B A V I J E S T

 

o rezultatima natječaja za radno mjesto UČITELJA/ICE POVIJESTI

 

Poštovani/a,

 

zahvaljujemo na Vašem sudjelovanju na natječaju za radno mjesto učitelja/ice povijesti na određeno puno radno vrijeme.

 

Između više pristiglih molbi, u provedenom postupku za izbor kandidata sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj škole te odredbama Statuta škole, ravnateljica uz suglasnost Školskog odbora  je donijela odluku o izboru Mateja Cvetka, VSS, magistra povijesti.

Kandidati koji nisu primljeni dokumente mogu preuzeti u tajništvu svaki radni dan od 700-1400 sati ili ih zatražiti putem pošte.

 

                                                                                                         Ravnateljica

                                                                                                  Margita Madunić Kaniški, prof.


 OSNOVNA ŠKOLA  ŽITNJAK

Zagreb, I. Petruševec 1

Zagreb, 19.09.2018.

 

O B A V I J E S T

o rezultatima natječaja za radno mjesto UČITELJA/ICE EDUKACIJSKOG REHABILITATORA

 

Poštovani/a,

zahvaljujemo na Vašem sudjelovanju na natječaju za radno mjesto učitelja/ice edukacijskog rehabilitatora na neodređeno puno radno vrijeme.

 

Između više pristiglih molbi, u provedenom postupku za izbor kandidata sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj škole te odredbama Statuta škole, ravnateljica uz suglasnost Školskog odbora  je donijela odluku o izboru Tine Brkić, VSS, magistra edukacijske rehabilitacije.

Kandidati koji nisu primljeni dokumente mogu preuzeti u tajništvu svaki radni dan od 700-1400 sati ili ih zatražiti putem pošte.

 

                                                                                                         Ravnateljica

                                                                                                  Margita Madunić Kaniški, prof.


Temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 , 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 ,94/13, 152/14, 07/17 i 68/18)  raspisuje se

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

 1. Stručni suradnik-socijalni pedagog- izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno.

 

 

UVJETI:

Prema zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18) i prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu ( NN 47/96 i 56/01).

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti u neovjerenoj preslici:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu ( preslika osobne iskaznice ili domovnice)
 • diplomu / dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj o srednjoj školi ( ne starije od 6 mjeseci)
 • elektronički zapis o  podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18) dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Osobe koje se  pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/2017)  uz prijavu na natječaj dužne su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze sukladno članku 103. stavku 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/2017) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji nije podnio pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja  kandidati mogu poslati poštom ili dostaviti osobno na adresu škole:

Osnovna škola Žitnjak

I.Petruševec 1 ,

10000 Zagreb,s naznakom „ natječaj- stručni suradnik“.

Rok za podnošenje prijava je osam ( 8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Osnovne škole Žitnjak.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju te koja je vlastoručno potpisana. Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Ako se na natječaj ne prijavi kandidat koji ispunjava propisane i objavljene uvjete, obustavit će se postupak po ovom natječaju.

U postupku odabira kandidata prije odlučivanja o zasnivanju radnog odnosa odnosno sklapanja ugovora o radu  ravnatelj/ica može obaviti razgovor s kandidatom.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Škole u zakonskom roku.

 

 

Ravnateljica škole

                                                                                               Margita Madunić Kaniški, prof.

 

OSNOVNA ŠKOLA ŽITNJAK

I.PETRUŠEVEC 1

10000 ZAGREB

KLASA: 112-06/18-03/02

URBROJ:251-157-18-01

Zagreb, 07.09.2018.

 

Na temelju čl. 59. Zakona o radu, ( NN 93/14, 127/17) i Zakona o poticaju zapošljavanja  ( NN 57/12, 120/12 i 16/17) ravnatelj Osnovne škole Žitnjak, Zagreb- I. Petruševec 1, objavljuje:

 

NATJEČAJ

za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Učitelj /ica povijesti  -1 izvršitelj/ica  na određeno, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, do dvanaest ( 12) mjeseci. 

 

UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu ( NN 47/96, 56/01).

Ovu mjeru mogu koristiti (uvjet) nezaposlene osobe do navršenih 30 godina života  i koje nemaju više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje su se obrazovale te prijavljene u evidenciji Zavoda 30 dana. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 

Uz prijavu kandidati su dužni  priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu  ( preslika osobne iskaznice ili domovnice)
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi ( diploma)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak

      ( koje nije starije od 6 mjeseci)

 • potvrda  o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Kandidat koji nije podnio pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja , ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Nije potrebno dostavljati originalne dokumente. Zaprimljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima. Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja kandidati mogu poslati poštom ili dostaviti osobno na adresu škole: Osnovna škola Žitnjak, I. Petruševec1, 10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj“.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom kandidati mogu dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Osnovne škole Žitnjak.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni putem mrežne stranice Škole u zakonskom roku.

 

                                                                                               Ravnateljica škole:

                                                                                              Margita Madunić Kaniški, prof.                   


OSNOVNA ŠKOLA ŽITNJAK

I.PETRUŠEVEC 1

10000 ZAGREB

KLASA:112-07/18-02/09

URBROJ:251-157-18-01

Zagreb,30.08.2018.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18) Osnovna Škola Žitnjak, Zagreb, I Petruševec 1, raspisuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

Učitelj povijesti– 1 izvršitelj/ica ( zamjena) na određeno, puno radno vrijeme  od 40 sati tjedno.

 

UVJETI:

Prema zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18) i prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu ( NN 47/96 i 56/01).

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti u neovjerenoj preslici:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu ( preslika osobne iskaznice ili domovnice)
 • diplomu / dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj o srednjoj školi ( ne starije od 6 mjeseci)
 • elektronički zapis o  podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18) dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Osobe koje se  pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/2017)  uz prijavu na natječaj dužne su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze sukladno članku 103. stavku 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/2017) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji nije podnio pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja  kandidati mogu poslati poštom ili dostaviti osobno na adresu škole:

Osnovna škola Žitnjak

I.Petruševec 1 ,

10000 Zagreb,s naznakom „ natječaj- učitelj povijesti“.

Rok za podnošenje prijava je osam ( 8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Osnovne škole Žitnjak.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju te koja je vlastoručno potpisana. Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Ako se na natječaj ne prijavi kandidat koji ispunjava propisane i objavljene uvjete, obustavit će se postupak po ovom natječaju.

U postupku odabira kandidata prije odlučivanja o zasnivanju radnog odnosa odnosno sklapanja ugovora o radu  ravnatelj/ica može obaviti razgovor s kandidatom.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Škole u zakonskom roku.

 

                                                                                                          Ravnatelj škole:

                                                                                                      Tomislav Barun, prof.

 


OSNOVNA ŠKOLA ŽITNJAK

I.PETRUŠEVEC 1

10000 ZAGREB

KLASA:112-07/18-02/10

URBROJ:251-157-18-01

Zagreb, 30.08. 2018.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18) Osnovna ŠkolaŽitnjak, Zagreb, I Petruševec 1, raspisuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

Učitelj informatike – 1 izvršitelj/ica ( zamjena) na određeno, puno radno vrijeme  od 40 sati tjedno.

 

UVJETI:

Prema zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18) i prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu ( NN 47/96 i 56/01).

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti u neovjerenoj preslici:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu ( preslika osobne iskaznice ili domovnice)
 • diplomu / dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj o srednjoj školi ( ne starije od 6 mjeseci)
 • elektronički zapis o  podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18) dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Osobe koje se  pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/2017)  uz prijavu na natječaj dužne su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze sukladno članku 103. stavku 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/2017) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji nije podnio pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja  kandidati mogu poslati poštom ili dostaviti osobno na adresu škole:

Osnovna škola Žitnjak

I.Petruševec 1 ,

10000 Zagreb,s naznakom „ natječaj- učitelj informatike“.

Rok za podnošenje prijava je osam ( 8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Osnovne škole Žitnjak.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju te koja je vlastoručno potpisana. Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Ako se na natječaj ne prijavi kandidat koji ispunjava propisane i objavljene uvjete, obustavit će se postupak po ovom natječaju.

U postupku odabira kandidata prije odlučivanja o zasnivanju radnog odnosa odnosno sklapanja ugovora o radu  ravnatelj/ica može obaviti razgovor s kandidatom.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Škole u zakonskom roku.

 

                                                                                                                 Ravnatelj škole

                                                                                                           Tomislav Barun, prof.


OSNOVNA ŠKOLA ŽITNJAK

I.PETRUŠEVEC 1

10000 ZAGREB

KLASA:112-07/18-02/11

URBROJ:251-157-18-01

Zagreb, 30.08. 2018.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18) Osnovna ŠkolaŽitnjak, Zagreb, I Petruševec 1, raspisuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

Učitelj edukacijski rehabilitator– 1 izvršitelj/ica  na neodređeno, puno radno vrijeme  od 40 sati tjedno.

 

UVJETI:

Prema zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18) i prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu ( NN 47/96 i 56/01).

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti u neovjerenoj preslici:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu ( preslika osobne iskaznice ili domovnice)
 • diplomu / dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj o srednjoj školi ( ne starije od 6 mjeseci)
 • elektronički zapis o  podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18) dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Osobe koje se  pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/2017)  uz prijavu na natječaj dužne su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze sukladno članku 103. stavku 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/2017) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji nije podnio pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja  kandidati mogu poslati poštom ili dostaviti osobno na adresu škole:

Osnovna škola Žitnjak

I.Petruševec 1 ,

10000 Zagreb,s naznakom „ natječaj- učitelj edukacijski rehabilitator“.

Rok za podnošenje prijava je osam ( 8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Osnovne škole Žitnjak.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju te koja je vlastoručno potpisana. Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Ako se na natječaj ne prijavi kandidat koji ispunjava propisane i objavljene uvjete, obustavit će se postupak po ovom natječaju.

U postupku odabira kandidata prije odlučivanja o zasnivanju radnog odnosa odnosno sklapanja ugovora o radu  ravnatelj/ica može obaviti razgovor s kandidatom.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Škole u zakonskom roku.

 

                                                                                                          Ravnatelj škole

                                                                                                     Tomislav Barun, prof.


OSNOVNA ŠKOLA ŽITNJAK

I.PETRUŠEVEC 1

10000 ZAGREB

 

KLASA:112-07/18-03/01

URBROJ:251-157-18-01

Zagreb, 26. 2. 2018.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17) Osnovna Škola Žitnjak, Zagreb, I Petruševec 1, objavljuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

Učitelj/ica razredne nastave u programu produženog boravka za 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena na određeno vrijeme jedan (1) djelatnik- zamjena

 

UVJETI:

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Molbu za zasnivanje radnog odnosa mogu podnijeti svi kandidati koji ispunjavaju uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96, 56/01).

 

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave ( ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte).

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu ( preslika osobne iskaznice ili domovnice)
 • diplomu / dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak

      ( koje nije starije od 6 mjeseci)

 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici.

 

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja  kandidati mogu poslati poštom ili dostaviti osobno na adresu škole:

Osnovna škola Žitnjak

I.Petruševec 1 ,

10000 Zagreb

s naznakom „ za natječaj- učitelj/ica razredne nastave u programu produženog boravka“

Rok za podnošenje prijava je osam ( 8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Osnovne škole Žitnjak.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju te koja je vlastoručno potpisana.

Kandidat koji nije podnio pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz  natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

 

Kandidati  koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN 121/ 2017), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Ako se na  natječaj ne prijavi kandidat koji ispunjava propisane i objavljene uvjete, obustavit će se postupak po ovom natječaju.

U postupku odabira kandidata prije odlučivanja o zasnivanju radnog odnosa odnosno sklapanja ugovora o radu  ravnatelj može obaviti razgovor s kandidatom.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Škole u zakonskom roku.

 

                                                                                                          Ravnatelj Škole

                                                                                                          Tomislav Barun,prof.

 

 

Dokumenti
JELOVNIK

Priloženi dokumenti:
JELOVNIK LISTOPAD 2018..docx


GOTIK


Brošura za roditelje
Priloženi dokumenti:
Brosura za roditelje.pdf


Upisi u prvi razred

Upisi u srednju

ERASMUS

TražilicaKalendar
« Listopad 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji

preskoči na navigaciju