preskoči na sadržaj
 

 

KLASA:112-07/21-01/03

URBROJ:251-157/21-01-4

Zagreb, 11.10.2021

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), Pravilnika o radu Osnovne škole Žitnjak i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Žitnjak u daljnjem tekstu (Pravilnik), ravnateljica Osnovne škole Žitnjak, I.Petruševec 1, Zagreb objavljuje

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

Učitelj/ica informatike– 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme od 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena

 

UVJETI: Kandidati koji se prijavljuju na natječaj  za radno mjesto pored općih uvjeta moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN. br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20 ) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br. 6/2019).

 

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave ( osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela te adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o državljanstvu
 • diplomu / dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o obrazovanju

      ( ne starije od dana raspisivanja natječaja)

 • elektronički zapis o  podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Svu dokumentaciju dostaviti isključivo u neovjerenoj preslici jer se ista neće vraćati, a izabrani kandidat će prije sklapanja ugovora o radu biti dužan predočiti na uvid izvornike odnosno ovjerenu presliku dokumenata od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (Narodne novine 78/93., 29/94., 162/98.,  16/07., 75/09., 120/16)

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavo/ila potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/a je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Žitnjak. Kandidati prijavljeni na natječaj bit će obaviješteni o načinu i postupku procjene i vrednovanja na mrežnoj stranici Osnovne škole Žitnjak.

 

Prijavu s dokazima o ispunjavanju propisanih  uvjeta iz natječaja  kandidati mogu poslati poštom ili dostaviti osobno na adresu škole:

Osnovna škola Žitnjak

I.Petruševec 1

10000 Zagreb, s naznakom „ za natječaj- učitelj/ica informatike“

 

Rok za podnošenje prijava je osam ( 8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Osnovne škole Žitnjak.

U skladu s Uredbom ( EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine 42/18) prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje, pohranu i obradu osobnih podataka iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka.

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju i koja je podnesena u roku. Nepravodobne i nepotpune prijave nećemo razmatrati.

Osobe koje ne ulaze na listu kandidata škola ne obavještava o razlozima istog.

Kandidat/kinja prijavljen/na na natječaj bit će obaviješten/na putem mrežne stranice školske ustanove (http://os-zitnjak.skole.hr/natje_aj_za_radna_mjesta) najkasnije u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim/om kandidatom/kinjom. U slučaju da se na natječaj prijave kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni i prema članku 21. stavku 4. Pravilnika.

 

                                                                                                    Ravnateljica

                                                                                        Margita Madunić Kaniški


KLASA:112-07/21-01/03

URBROJ:251-157/21-01-3

Zagreb, 11.10.2021

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), Pravilnika o radu Osnovne škole Žitnjak i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Žitnjak u daljnjem tekstu (Pravilnik), ravnateljica Osnovne škole Žitnjak, I.Petruševec 1, Zagreb objavljuje

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

Učitelj/ica hrvatskog jezika– 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 31 sat ukupnog tjednog radnog vremena

 

UVJETI: Kandidati koji se prijavljuju na natječaj  za radno mjesto pored općih uvjeta moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN. br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20 ) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br. 6/2019).

 

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave ( osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela te adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o državljanstvu
 • diplomu / dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o obrazovanju

      ( ne starije od dana raspisivanja natječaja)

 • elektronički zapis o  podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 •  

Svu dokumentaciju dostaviti isključivo u neovjerenoj preslici jer se ista neće vraćati, a izabrani kandidat će prije sklapanja ugovora o radu biti dužan predočiti na uvid izvornike odnosno ovjerenu presliku dokumenata od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (Narodne novine 78/93., 29/94., 162/98.,  16/07., 75/09., 120/16)

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavo/ila potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/a je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Žitnjak. Kandidati prijavljeni na natječaj bit će obaviješteni o načinu i postupku procjene i vrednovanja na mrežnoj stranici Osnovne škole Žitnjak.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju propisanih  uvjeta iz natječaja  kandidati mogu poslati poštom ili dostaviti osobno na adresu škole:

Osnovna škola Žitnjak

I.Petruševec 1

10000 Zagreb, s naznakom „ za natječaj- učitelj/ica hrvatskog jezika“

Rok za podnošenje prijava je osam ( 8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Osnovne škole Žitnjak.

U skladu s Uredbom ( EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine 42/18) prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje, pohranu i obradu osobnih podataka iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka.

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju i koja je podnesena u roku. Nepravodobne i nepotpune prijave nećemo razmatrati.

Osobe koje ne ulaze na listu kandidata škola ne obavještava o razlozima istog.

Kandidat/kinja prijavljen/na na natječaj bit će obaviješten/na putem mrežne stranice školske ustanove (http://os-zitnjak.skole.hr/natje_aj_za_radna_mjesta) najkasnije u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim/om kandidatom/kinjom. U slučaju da se na natječaj prijave kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni i prema članku 21. stavku 4. Pravilnika.

 

                                                                                                    Ravnateljica

                                                                                              Margita Madunić Kaniški


KLASA:112-07/21-01/03

URBROJ:251-157/21-01-2

Zagreb, 12.05.2021.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), Pravilnika o radu Osnovne škole Žitnjak i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Žitnjak u daljnjem tekstu (Pravilnik), ravnateljica Osnovne škole Žitnjak, I.Petruševec 1, Zagreb objavljuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

Učitelj tjelesne i zdravstvene kulture – 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno.

 

UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN. br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20 ) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN. 6/2019, 75/2020).

Procjena i vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj provodi se u skladu s odredbama Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Žitnjak. Kandidati prijavljeni na natječaj bit će obaviješteni o načinu i postupku procjene i vrednovanja na mrežnoj stranici Osnovne škole Žitnjak.

Kandidat koji se poziva na pravo pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti propisane dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva prema posebnom zakonu.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN 121/ 2017), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave ( osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela te adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu
 • diplomu / dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o obrazovanje( ne starije od dana raspisivanja natječaja)
 • elektronički zapis o  podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Svu dokumentaciju dostaviti isključivo u neovjerenoj preslici jer se ista neće vraćati, a izabrani kandidat će prije sklapanja ugovora o radu biti dužan predočiti na uvid izvornike odnosno ovjerenu presliku dokumenata.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju propisanih  uvjeta iz natječaja  kandidati mogu poslati poštom ili dostaviti osobno na adresu škole:

Osnovna škola Žitnjak

I.Petruševec 1

10000 Zagreb, s naznakom „ za natječaj- učitelj TZK-e“

Rok za podnošenje prijava je osam ( 8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Osnovne škole Žitnjak.

U skladu s Uredbom ( EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine 42/18) prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje, pohranu i obradu osobnih podataka iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka.

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju i koja je podnesena u roku.

Nepravodobne i nepotpune prijave nećemo razmatrati.

Osobe koje ne ulaze na listu kandidata škola ne obavještava o razlozima istog.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Osnovne škole Žitnjak.

 

                                                                                                          Ravnateljica

                                                                                                Margita Madunić Kaniški

Dokumenti


DokumentiBIOSIGURNOST I BIOZAŠTITA

110 godina OŠ Žitnjak

JELOVNIK

Priloženi dokumenti:
JELOVNIK SVIBANJ 2021..docx


GOTIK

Izložba

Instagram – Wikipedija

Virtualna izložba likovnih radova učenika OŠ Žitnjak

Gabriel6         Filip6

Dino6

Emina7           Patricija7   

Nika7              Korina7

Lucija7            Lana7

Josipa7           Lara7

Mihael7           Martina7

Jozo7              Sven7

NikaB7            Kristina7

Belmin7         Ivan7

Sara7            Mia7

Ema7            Dominik7

Karla5            Dominik5

Lejla5           Lejla5_2

Ana5               AnaL5

Mateo5           Luna5

Matej5            Toni5

Franka5       Franka5_2

  Leonarda5

Josip5             Patricija5

Katarina5       Ana5.a

Lana8_1          Lana8_2

Lana8_3         Lucia8

Emanuel8    Ana Marija8

Antonio8      Lucija8
Upisi u srednju

 

 

 


U spomen

Priloženi dokumenti:
Vladimir Dubovski.docx


Upisi u prvi razred

Motivacija za učenje

Priloženi dokumenti:
46864.pptx


U slučaju potresa

Obavijesti

Virtualna učionica

Prijava

 

Priloženi dokumenti:
upute za virtualne razrede (3).doc


Telefoni za psihološku pomoćPriručnik

Priručnik Zagreb za zdravlje mladih


TražilicaKalendar
« Listopad 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

preskoči na navigaciju