preskoči na sadržaj
 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), Pravilnika o radu Osnovne škole Žitnjak i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Žitnjak u daljnjem tekstu (Pravilnik), ravnateljica Osnovne škole Žitnjak, I.Petruševec 1, Zagreb objavljuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

Učitelj/ica informatike– 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme od 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena

 

UVJETI: Kandidati koji se prijavljuju na natječaj  za radno mjesto pored općih uvjeta moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN. br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20 ) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br. 6/2019).

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave ( osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela te adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

  • životopis
  • dokaz o državljanstvu
  • diplomu / dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o obrazovanju

      ( ne starije od dana raspisivanja natječaja)

  • elektronički zapis o  podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Svu dokumentaciju dostaviti isključivo u neovjerenoj preslici jer se ista neće vraćati, a izabrani kandidat će prije sklapanja ugovora o radu biti dužan predočiti na uvid izvornike odnosno ovjerenu presliku dokumenata od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (Narodne novine 78/93., 29/94., 162/98.,  16/07., 75/09., 120/16)

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavo/ila potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/a je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Žitnjak. Kandidati prijavljeni na natječaj bit će obaviješteni o načinu i postupku procjene i vrednovanja na mrežnoj stranici Osnovne škole Žitnjak.

 

Prijavu s dokazima o ispunjavanju propisanih  uvjeta iz natječaja  kandidati mogu poslati poštom ili dostaviti osobno na adresu škole:

Osnovna škola Žitnjak

I.Petruševec 1

10000 Zagreb, s naznakom „ za natječaj- učitelj/ica informatike“

Rok za podnošenje prijava je osam ( 8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Osnovne škole Žitnjak.

U skladu s Uredbom ( EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine 42/18) prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje, pohranu i obradu osobnih podataka iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka.

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju i koja je podnesena u roku. Nepravodobne i nepotpune prijave nećemo razmatrati.

 

Osobe koje ne ulaze na listu kandidata škola ne obavještava o razlozima istog.

 

Kandidat/kinja prijavljen/na na natječaj bit će obaviješten/na putem mrežne stranice školske ustanove (http://os-zitnjak.skole.hr/natje_aj_za_radna_mjesta) najkasnije u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim/om kandidatom/kinjom. U slučaju da se na natječaj prijave kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni i prema članku 21. stavku 4. Pravilnika.

 

 

                                                                           Ravnateljica

                                                                        Margita Madunić Kaniški


OSNOVNA ŠKOLA ŽITNJAK

I. PETRUŠEVEC 1

10000 ZAGREB

 

KLASA:112-07/21-01/03

URBROJ:251-157/21-01-

Zagreb, 27.10.2021

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), Pravilnika o radu Osnovne škole Žitnjak i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Žitnjak u daljnjem tekstu (Pravilnik), ravnateljica Osnovne škole Žitnjak, I.Petruševec 1, Zagreb objavljuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

Učitelj/ica razredne nastave– 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme od 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena

 

UVJETI: Kandidati koji se prijavljuju na natječaj  za radno mjesto pored općih uvjeta moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN. br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20 ) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br. 6/2019).

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave ( osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela te adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

  • životopis
  • dokaz o državljanstvu
  • diplomu / dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o obrazovanju

      ( ne starije od dana raspisivanja natječaja)

  • elektronički zapis o  podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 

Svu dokumentaciju dostaviti isključivo u neovjerenoj preslici jer se ista neće vraćati, a izabrani kandidat će prije sklapanja ugovora o radu biti dužan predočiti na uvid izvornike odnosno ovjerenu presliku dokumenata od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (Narodne novine 78/93., 29/94., 162/98.,  16/07., 75/09., 120/16).

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavo/ila potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/a je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Žitnjak. Kandidati prijavljeni na natječaj bit će obaviješteni o načinu i postupku procjene i vrednovanja na mrežnoj stranici Osnovne škole Žitnjak.

 

Prijavu s dokazima o ispunjavanju propisanih  uvjeta iz natječaja  kandidati mogu poslati poštom ili dostaviti osobno na adresu škole:

Osnovna škola Žitnjak

I.Petruševec 1

10000 Zagreb, s naznakom „ za natječaj- učitelj/ica razredne nastave“

 

Rok za podnošenje prijava je osam ( 8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Osnovne škole Žitnjak.

U skladu s Uredbom ( EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine 42/18) prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje, pohranu i obradu osobnih podataka iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka.

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju i koja je podnesena u roku. Nepravodobne i nepotpune prijave nećemo razmatrati.

Osobe koje ne ulaze na listu kandidata škola ne obavještava o razlozima istog.

Kandidat/kinja prijavljen/na na natječaj bit će obaviješten/na putem mrežne stranice školske ustanove (http://os-zitnjak.skole.hr/natje_aj_za_radna_mjesta) najkasnije u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim/om kandidatom/kinjom. U slučaju da se na natječaj prijave kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni i prema članku 21. stavku 4. Pravilnika.

 

                                                                                     Ravnateljica

                                                                         Margita Madunić Kaniški


 

Dokumenti


Dokumenti


Upisi u srednju


BIOSIGURNOST I BIOZAŠTITA

JELOVNIK

Priloženi dokumenti:
JELOVNIK STUDENI 2021..docx


Izložba

Instagram – Wikipedija

Virtualna izložba likovnih radova učenika OŠ Žitnjak
Upisi u prvi razred

Motivacija za učenje

Priloženi dokumenti:
46864.pptx


U slučaju potresa

Obavijesti

Telefoni za psihološku pomoćPriručnik

Priručnik Zagreb za zdravlje mladih


TražilicaKalendar
« Svibanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Prikazani događaji

preskoči na navigaciju