preskoči na sadržaj
 

 

OSNOVNA ŠKOLA ŽITNJAK

I.PETRUŠEVEC 1

10000 ZAGREB

 

KLASA:112-07/18-03/01

URBROJ:251-157-18-01

Zagreb, 26. 2. 2018.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17) Osnovna Škola Žitnjak, Zagreb, I Petruševec 1, objavljuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

Učitelj/ica razredne nastave u programu produženog boravka za 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena na određeno vrijeme jedan (1) djelatnik- zamjena

 

UVJETI:

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Molbu za zasnivanje radnog odnosa mogu podnijeti svi kandidati koji ispunjavaju uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96, 56/01).

 

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave ( ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte).

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu ( preslika osobne iskaznice ili domovnice)
 • diplomu / dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak

      ( koje nije starije od 6 mjeseci)

 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici.

 

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja  kandidati mogu poslati poštom ili dostaviti osobno na adresu škole:

Osnovna škola Žitnjak

I.Petruševec 1 ,

10000 Zagreb

s naznakom „ za natječaj- učitelj/ica razredne nastave u programu produženog boravka“

Rok za podnošenje prijava je osam ( 8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Osnovne škole Žitnjak.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju te koja je vlastoručno potpisana.

Kandidat koji nije podnio pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz  natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

 

Kandidati  koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN 121/ 2017), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Ako se na  natječaj ne prijavi kandidat koji ispunjava propisane i objavljene uvjete, obustavit će se postupak po ovom natječaju.

U postupku odabira kandidata prije odlučivanja o zasnivanju radnog odnosa odnosno sklapanja ugovora o radu  ravnatelj može obaviti razgovor s kandidatom.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Škole u zakonskom roku.

 

 

 

 

 

                                                                                                          Ravnatelj Škole

                                                                                                          Tomislav Barun,prof.

 

OSNOVNA ŠKOLA ŽITNJAK

I.PETRUŠEVEC 1

10000 ZAGREB

 

KLASA:112-07/18-03/02

URBROJ:251-157-18-01

Zagreb, 26. 2. 2018.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17) Osnovna Škola Žitnjak, Zagreb, I Petruševec 1, objavljuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

Učitelj/ica razredne nastave za 40 sati tjednog radnog vremena na određeno vrijeme jedan (1) djelatnik- zamjena

 

UVJETI:

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Molbu za zasnivanje radnog odnosa mogu podnijeti svi kandidati koji ispunjavaju uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96, 56/01).

 

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave ( ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte).

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu ( preslika osobne iskaznice ili domovnice)
 • diplomu / dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak

      ( koje nije starije od 6 mjeseci)

 • elektronički zapis o  podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici.

 

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja  kandidati mogu poslati poštom ili dostaviti osobno na adresu škole:

Osnovna škola Žitnjak

I.Petruševec 1 ,

10000 Zagreb, s naznakom „ za natječaj- učitelj/ica razredne nastave“

Rok za podnošenje prijava je osam ( 8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Osnovne škole Žitnjak.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju te koja je vlastoručno potpisana.

Kandidat koji nije podnio pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

 

Kandidati  koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN 121/ 2017), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Ako se na natječaj ne prijavi kandidat koji ispunjava propisane i objavljene uvjete, obustavit će se postupak po ovom natječaju.

U postupku odabira kandidata prije odlučivanja o zasnivanju radnog odnosa odnosno sklapanja ugovora o radu  ravnatelj može obaviti razgovor s kandidatom.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Škole u zakonskom roku.

 

 

 

 

 

                                                                                                          Ravnatelj Škole

                                                                                                          Tomislav Barun,prof.

 

 

 

 

 

 

 

OSNOVNA ŠKOLA ŽITNJAK

I.PETRUŠEVEC 1

10000 ZAGREB

 

KLASA: 112-07/17-02/07

URBROJ:251-157-17-01

Zagreb, 4. 9. 2017.

 

Temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 07/17) Osnovna Škola

Žitnjak, Zagreb, I Petruševec 1, objavljuje

 

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

Voditelj računovodstva -1 izvršitelj/ica  zamjena na određeno, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno.

 

 

UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08, 86/09,92/10,105/10, 90/11, 5/12, 16/12,86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17).

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

 • molbu,
 • životopis,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 • domovnicu,
 • uvjerenje o neosuđivanosti za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 6 mjeseci,
 • elektronički zapis o podatcima evidentiranim u HZMO.

Nije potrebno dostavljati originalne dokumente.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod zapošljavanja prema posebnom Zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o pravu na koje se poziva te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu škole: OŠ Žitnjak, I. Petruševec1, 10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj“.

 

Nepotpuna i nepravodobna dokumentacija neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni putem mrežne stranice Škole u zakonskom roku.

 

 

 

                                                                                                          Ravnatelj Škole

                                                                                                          Tomislav Barun, prof.

 

                                                           

OSNOVNA ŠKOLA ŽITNJAK

I. PETRUŠEVEC 1

10000 ZAGREB

 

KLASA:112-07/17-02/05

URBROJ:251-157-17-01

Zagreb, 4. 9. 2017.

 

Temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (Narodne novine 87/08,

 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 07/17) Osnovna Škola

Žitnjak, Zagreb, I Petruševec 1, objavljuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

Učitelj/ica glazbene kulture – 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno.

 

 

UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08, 86/09,92/10,105/10, 90/11, 5/12, 16/12,86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96, 56/01).

 

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

 • molbu,
 • životopis,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 • domovnicu,
 • uvjerenje o neosuđivanosti za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 6 mjeseci,
 • elektronički zapis o podatcima evidentiranim u HZMO.

Nije potrebno dostavljati originalne dokumente.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod zapošljavanja prema posebnom Zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o pravu na koje se poziva te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu škole: OŠ Žitnjak, I. Petruševec1, 10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj“.

 

Nepotpuna i nepravodobna dokumentacija neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni putem mrežne stranice Škole u zakonskom roku.

 

 

 

                                                                                                          Ravnatelj Škole

                                                                                                          Tomislav Barun, prof.

OSNOVNA ŠKOLA ŽITNJAK

I. PETRUŠEVEC 1

10000 ZAGREB

 

KLASA:112-07/17-02/06

URBROJ:251-157-17-01

Zagreb, 4. 9. 2017.

 

Temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (Narodne novine 87/08,

 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 07/17) Osnovna Škola

Žitnjak, Zagreb, I Petruševec 1, objavljuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

Učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku– 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno.

 

 

UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08, 86/09,92/10,105/10, 90/11, 5/12, 16/12,86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96, 56/01).

 

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

 • molbu,
 • životopis,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 • domovnicu,
 • uvjerenje o neosuđivanosti za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 6 mjeseci,
 • elektronički zapis o podatcima evidentiranim u HZMO.

Nije potrebno dostavljati originalne dokumente.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod zapošljavanja prema posebnom Zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o pravu na koje se poziva te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu škole: OŠ Žitnjak, I. Petruševec1, 10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj“.

 

Nepotpuna i nepravodobna dokumentacija neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni putem mrežne stranice Škole u zakonskom roku.

 

 

 

                                                                                                          Ravnatelj Škole

                                                                                                          Tomislav Barun, prof.

OSNOVNA ŠKOLA ŽITNJAK

I. PETRUŠEVEC 1

10000 ZAGREB

 

KLASA: 112-07/17-02/01

URBROJ:251-157-17-1

Zagreb, 29. 8. 2017.

 

Temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (Narodne novine 87/08,

 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 07/17) Osnovna Škola

Žitnjak, Zagreb -  I Petruševec 1, objavljuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

Voditelj programa “ Vikendom u sportske dvorane “ – 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno.

 

 

UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08, 86/09,92/10,105/10, 90/11, 5/12, 16/12,86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96, 56/01).

 

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

 • molbu,
 • životopis,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 • domovnicu,
 • uvjerenje o neosuđivanosti za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 6 mjeseci,
 • elektronički zapis o podatcima evidentiranim u HZMO.

Nije potrebno dostavljati originalne dokumente.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod zapošljavanja prema posebnom Zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o pravu na koje se poziva te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu škole: Osnovna škola Žitnjak, I. Petruševec1, 10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj“.

 

Nepotpuna i nepravodobna dokumentacija neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni putem mrežne stranice Škole u zakonskom roku.

 

 

                                                                                                          Ravnatelj Škole

                                                                                                          Tomislav Barun, prof. 

Dokumenti


Upisi u srednju

Upisi u prvi razred

Brošura za roditelje
Priloženi dokumenti:
Brosura za roditelje.pdf
JELOVNIK


GOTIK


ERASMUS

TražilicaKalendar
« Kolovoz 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji

preskoči na navigaciju